014 21 16 88 - 014 21 11 44

Als school willen we SAMEN jouw zoon of dochter voorbereiden op een SUCCESvolle toekomst!

SAMEN

We vinden het als school belangrijk om in het belang van de leerling SAMEN zijn of haar schoolloopbaan te begeleiden en te ondersteunen, zo veel mogelijk op maat van de leerling zelf. Vaste partners zijn: de leerling, ouders, leerlingbegeleiding, leerkrachten, CLB, directie, … .

SUCCESVOL

We bereiden onze leerlingen voor op een veranderende toekomst. We bieden hen de nodige kennis maar leren hen ook de nodige vaardigheden (o.a. 21th century skills) om te leren, leven en werken in de toekomst.

Zelfsturend leren als voorbereiding op de toekomst

We integreren als school meer en meer het ‘zelfsturend leren’ in onze lessen en pedagogische aanpak.

De kennis en praktische vaardigheden die binnen de eindtermen vallen, staan niet ter discussie en zijn voor alle scholen gelijk.

Daarnaast gaan we samen met de leerling op zoek gaan naar een beter evenwicht tussen doceren (de leerkracht praat, leerlingen luisteren) en zelfsturend leren. Bij zelfsturend leren gaan leerlingen zelf aan de slag, in groep of alleen. De leerkracht is eerder een coach van het leerproces. Door in te zetten op ‘zelfsturend leren’, leren we onze leerlingen de ‘21th century skills’ aan of de zogenoemde ‘vaardigheden van de toekomst’.

Ruimte voor keuze, talentontwikkeling en extra leerondersteuning

Het basispakket met specifieke vakken eigen aan de richting wordt aangevuld met modules. Dit laat leerlingen toe om in functie van interesses, talenten of extra leerondersteuning het basispakket aan te vullen.

Leerlingenbegeleiding

Onze school heeft een belangrijke taak om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen om de onderwijsdoelen, die in de leerplannen vervat zitten, te bereiken. Hiervoor nemen we een aantal maatregelen op schoolniveau, groep of klasniveau en op individueel vlak. Het belang van de leerling staat centraal, ouders en leerkrachten zijn de prioritaire partners. Waar nodig betrekken we het CLB of andere experten. We werken rond de verschillende aspecten van leerlingbegeleiding om zo SAMEN onze leerlingen te brengen naar het beste van zichzelf en een mooie toekomst:

 • Socio-emotionele begeleiding 
  • Pestactieplan, Challenge Day, ...
  • Groei- en ontwikkelingsgesprekken
  • Stille ruimte over de middag
  • ...
 • Leerbegeleiding: 
  • Leren leren
  • Individueel, in groep en geïntegreerd in de les / op de klasvloer
  • Project Ver(r)ijkers: begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
  • ...
 • Schoolloopbaanbegeleiding
  • Studiekeuze: informeren en begeleiding
  • Leren kiezen
  • Talentontdekking
  • ...
 • Brede basiszorg
  • Sticordi maatregelen
  • Individuele handelingsplannen
 • Ondersteuning bij de klas- en schooldynamiek 
 • Ouderparticipatie
 • Individuele gesprekken, groepsbegeleiding en BOOST
 • ...

                               SAMEN Mediawijs

We leven nu in een digitale maatschappij waar communicatie online, sneller en meer divers gebeurt dan vroeger. Dit vraagt aan jongeren en ouders andere vaardigheden om zowel met de positieve en negatieve gevolgen om te gaan. Als school vinden we het dan ook ontzettend belangrijk om onze leerlingen en ouders MEDIAWIJS te maken.

Creëren. Verbinden. Delen. Dit zijn acties die niet zo erg lijken in het online leven van jongeren. Het internet maakt het mogelijk om bepaalde gedragingen te stellen, om te lachen, zonder na te denken over de gevolgen voor anderen. De uitdaging van vandaag is niet zozeer om het internet veiliger te maken voor jongeren, maar vooral "beter"  met de focus op respect en tolerantie. Daarom moedigen we onze leerkrachten en ouders aan om leerlingen te sensibiliseren over een 'beter en respectvol' gebruik van het internet en sociale media.

                                                


                       SAMEN voor het welzijn van alle leerlingen!

 

Op Campus de Vesten vinden we het welzijn van onze leerlingen heel belangrijk. SAMEN met alle partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiding, directie, CLB, ...) willen we het welzijn van onze leerlingen verbeteren. We vinden het o.a. belangrijk om pestgedrag of een gevoel van on-welzijn op onze school te voorkomen en aan te pakken.

We nemen een aantal acties om SAMEN pesten aan te pakken op onze school:
 •  Er is een digitaal meldingspunt dat onze leerlingen en ouders de kans biedt om op elk tijdstip van de dag informatie door te geven over pestgedrag of een gevoel van on-welzijn op onze school. Deze informatie wordt door leerlingbegeleiding en directie gelezen en opgevolgd.
 • Er zijn 2 vertrouwensleerkrachten aangesteld die leerlingen over de middag kunnen aanspreken als ze zich niet goed voelen op de school.
 • Dit schooljaar zijn we gestart met het project CONFLIXERS (vertrouwensleerlingen). www.conflixers.be.
 • Leerlingen kunnen over de middag zich terugtrekken in de ‘Stille ruimte’ om even op adem te komen.
 • Tijdens de lessen werken we rond ‘respect’ en ‘pesten’ en geven hier extra aandacht aan in de ‘Week van respect’ en de ‘Week tegen pesten’.
 • We werken samen met het JAC om leerlingen weerbaar (assertiviteit) te maken en begeleiden pesters om pestgedrag in de toekomst te stoppen.
 • Thema-avonden voor ouders o.a. over ‘Cyberpesten’.
 • We gaan in gesprek met alle partijen: ouders, leerlingen en leerkrachten om oplossingen te zoeken. We werken SAMEN aan het welzijn van onze leerlingen. Waar het kan werken we herstelgericht.
 • We werken op de school volgens het principe van het ‘4 - ladenmodel’ Meer informatie http://www.g-o.be/sanctiebeleid/. We gaan voor een gepaste sanctie voor elk ‘onaangepast gedrag’ op basis van de ‘ernst’ en de ‘frequentie’. We gaan ook opzoek naar de gepaste begeleiding.
 • We werken ook aan meer verbinding tussen leerlingen door o.a. verbindende klasactiviteiten, onthaaldagen, ...
 • Campus De Vesten is geregistreerd als 'Rode Neuzen' school. Het welzijn van al onze leerlingen is een topprioriteit, ook een psychisch welzijn.
 • We organiseren om de 2 jaar voor de leerlingen van het 4de en 5de jaar een Challenge Day 🤟🤟🤟. Dit project was ook reeds eerder te zien in het VTM-programma Over de streep. De leerlingen krijgen echt de kans om elkaar te leren kennen. Enerzijds werkten ze rond bewustwording van eigen gedrag en emoties en anderzijds staat ook begrip en respect voor anderen centraal. SAMEN werken we zo aan een warm betrokken veilig schoolklimaat, dat het LEREN positief beïnvloedt. Niet alleen de leerlingen laten zich onderdompelen, maar ook verschillende leerkrachten, leerlingbegeleiding en de directie, stapten mee "over de streep". Net dat maakt onze school zo sterk: de verbondenheid tussen leerlingen, hun leerkrachten en de directie.